Certificats i diplomes

Obtenció del Certificat d'Assistència i Participació (CAP)

Els participants que ho desitgin poden demanar aquest Certificat que reconeix l'assistència regular a les ensenyances durant un any acadèmic complet (octubre – juny), per cadascun dels Mòduls. Es considera un mínim del 75% d'assistència a cada Mòdul.

Obtenció del Certificat d'Estudis Clínics (CEC)

Per postular-se al Certificat d'Estudis Clínics cal complir els següents requisits:

  • Haver demostrat una participació activa i haver dipositat a la Secretaria de la Secció a Barcelona la "Proposició d'assaig" abans del 30 de setembre posterior al primer any de la Tètrada. A la Proposició ha de figurar el títol de l'Assaig i un resum d'aproximadament vint línies. El tema ha d'estar delimitat i formulat amb precisió, i serà escollit amb l'acord d'un docent de la SCB. Pot tractar de l'anàlisi d'un cas clínic, de l'anàlisi d'un text, o de conceptes.
  • L'Assaig ha de donar testimoni de l'esforç fet en l'elaboració dels temes tractats durant el curs lectiu, i no podrà ser inferior a deu pàgines mecanografiades a doble espai. El participant haurà d'enviar un exemplar de l'Assaig al docent amb qui hagi treballat, i dipositar-ne dues còpies a la Secretaria de Barcelona. La Comissió d'Assaigs farà una avaluació sobre el treball per atorgar la certificació corresponent.
  • L'Assaig ha de presentar-se dins el termini d'un any després de presentada la proposta, i per fer-ho és condició estar inscrit a la SCB.

Obtenció del Diploma d'Estudis Clínics (DEC)

Per postular-se al Diploma d'Estudis Clínics cal complir els següents requisits:

  • Haver mostrat una participació activa durant la Tètrada, haver obtingut el Certificat d'Estudis Clínics o certificació equivalent en alguna de les Seccions Clíniques d'Europa, i haver presentat i discutit casos i seqüències clíniques de manera regular, o poder certificar pràctiques en Institucions de la Xarxa de Salut Mental, almenys durant un trimestre complet.
  • La presentació d'un dossier que contingui els treballs escrits produïts en almenys un Seminari d'Investigació durant els dos darrers anys de la Tètrada.

Obtenció del Diploma d'Estudis Superiors de la Secció Clínica (DES)

Per obtenir el Diploma d'Estudis Superiors cal complir els següents requisits:

  • Haver obtingut el Diploma d'Estudis Clínics.
  • Haver estat acceptat – a partir del primer trimestre del quart any de la Tètrada – per algun dels docents de la Secció Clínica de Barcelona, que actuarà en endavant com a Director d'Investigació.
  • Presentar a la Secretaria de la Secció un Projecte d'Investigació específic al DES – a partir del darrer trimestre del quart any de la Tètrada. El Projecte ha de comptar amb l'acord del Director d'Investigació.
  • La redacció d'una Memòria d'Investigació d'un mínim de 50 pàgines mecanografiades a doble espai, d'acord amb el seu Projecte i elaborada en el marc de les ensenyances de la Secció. El termini per presentar la Memòria és d'un any i s'obre a partir del 30 de setembre posterior al quart any de la Tètrada. Ha d'estar ratificada pel Director d'Investigació i complir amb requisits específics de presentació i redacció.
  • Posteriorment a l'acceptació de la Memòria per part de la Comissió es procedeix defensar-la davant un Jurat específicament designat pel Director de l'Institut.