Informacions complementàries

Informacions administratives

A la Secretaria de les Seccions funciona un servei d'informació. Podeu dirigir-vos a la seu de la Secció Clínica de Barcelona: Via Laietana 64 2n 2a, 08003 Barcelona, telèfon 934 121 489, E-mail: secretaria@scb-icf.net.

Informacions científiques

Les persones que tinguin intenció de postular la seva entrada a la Secció Clínica, així com els Participants de la Secció, poden obtenir les informacions que els permetin orientar-se teòricamente escrivint o sol·licitant una entrevista individual a la Coordinació de la Secció.

Casos particulars, excepcions i validacions

Els candidats a la Tètrada i els Participants que optin als diferents Certificats i Diplomes, i que no compleixin algun dels requisits mencionats però hagin donat proves d'una particular aptitud per a la investigació (llista substancial de publicacions anteriors, amb referències precises), poden sol·licitar la validació a les Comissions d'Admissió o d'Assaig, segons correspongui. Les Comissions estudiaran cas per cas i proposaran un informe al Sr. Jacques-Alain Miller, Director de l'Institut del Camp Freudià. El Director decideix sobre les peticions d'excepció i validació.

Els casos particulars, les peticions d'eventuals excepcions i les validacions han de presentar-se per escrit i dipositar-se a Secretaria.

Equivalències amb la Secció Clínica

Els Participants de la Secció Clínica a Espanya podran sol·licitar validacions d'assistència i participació als Mòduls dels Seminaris i Espais del Camp Freudià de les ciutats on resideixen habitualment, sempre que resultin equivalents als mòduls de la Secció Clínica on hagin estat admesos.

Les sol·licituds d'equivalència i validacions s'han de presentar al començament de l'any lectiu a la Secretaria de l'Institut del Camp Freudià – Secció Clínica, Seminaris i Espais del Camp Freudià a Espanya, i cal que siguin informades favorablement per la Coordinació. Les validacions són atorgades per la Direcció.

Biblioteques

Els participants de la Secció i els inscrits a qualsevol de les activitats de l'Institut del Camp Freudià tenen accés a la xarxa de Biblioteques del Camp Freudià d'Espanya. La secretaria de cadascuna de les activitats de l'Institut disposa d'informació sobre la biblioteca.

Biblioteca del Camp Freudià de Barcelona
C/ Santa Perpètua, 10-12, baixos
08012 Barcelona
Tel: 932 075 619
Email: bcfb@ilimit.es

Publicacions

L'Institut del Camp Freudià compta amb els Cuadernos de Psicoanálisi, on es difon el treball clínic, els assajos i les investigacions realitzades a partir de les seves activitats. També es publiquen els treballs de la Conversa i dels Stages de Formació Permanent.

En aquesta web es publica l'aperiòdic virtual NODVS amb difusió de textos i treballs realitzats en el marc de l'Institut.