Condicions d'admissió i assistència

Condicions d'admissió i inscripció a les seccions clíniques

Per a ser admès com a participant d'una Secció, no s'exigeix cap condició específica d'edat o de nacionalitat. Tanmateix, es recomana tenir un nivell de llicenciatura o, en general, un nivell de quart any d'estudis superiors.

Per a la preparació dels diferents diplomes que poden ser atorgats per les Seccions es precisen condicions de grau. L'admissió a les Unitats Clíniques i pràctiques en institucions es subordina habitualment a les condicions de l'exercici professional.

Les admissions només són sancionades per la Comissió d'Admissió, després que el candidat hagi tingut almenys una entrevista amb un responsable de docència.

Condicions particulars d'admissió i assistència

A més de les condicions generals d'admissió, es recomana que els candidats de la Secció Clínica de Barcelona hagin treballat almenys un any en una institució relacionada amb el camp de la salut mental, o ser psiquiatra en formació. Donades les dificultats que hi ha a certs llocs d'Espanya per realitzar pràctiques en institucions assistencials, així com les diferències en titulacions i graus respecte França, el Director considerarà cas per cas les excepcions, prèvia recomanació de la Comissió d'Admissió.

Els inscrits admesos a la Secció hauran d'assistir regularment a les ensenyances i participar activament als Mòduls per tal de poder manternir la condició de Participant, condició necessària per poder optar a cadascun dels certificats i diplomes que atorga la Secció.