Pràctiques

La referència a la pràctica clínica no es limita a l'exposició i comentari de seqüències de casos. La Secció Clínica de Barcelona disposa de la possibilitat de realitzar Pràctiques en institucions.

Els participants de la Tètrada tenen la possibilitat de realitzar pràctiques clíniques a diferents institucions. Aquestes pràctiques s'ajusten a la disponibilitat i característiques assistencials de cadascun dels centres on es duen a terme. Normalment la seva durada serà la d'un curs lectiu, a l'acabament del qual el participant haurà de presentar una memòria.

Una comissió s'encarrega de les relacions institucionals, de les entrevistes d'admissió a les pràctiques, i de la coordinació i tutela de les activitats.

Sessions clíniques en institucions

Cada curs es realitza un cicle de sessions clíniques a diferents dispositius assistencials de la xarxa de salut mental amb presentacions clíniques.

Treballs d'Investigació

La Tètrada de la Secció Clínica de Barcelona s'acompanya d'un treball regular d'investigació per part de cada participant. Aquesta investigació comença per la realització de l'Assaig, realitzable després del primer any, i continua amb la Memòria d'Investigació, al final del quart any de la Tètrada

Tutories

Cada participant de la Secció Clínica de Barcelona disposa d'una Tutoria amb un docent per a l'acompanyament i avaluació des seus treball i participació a les diverses activitats.

Institucions concertades