Departament internacional de tesis

Raons de principi

L'ensenyança de l'Institut del Camp Freudià realitzada a les Seccions Clíniques, Seminaris i Espais, tant a Espanya com a Amèrica llatina, s'ha desenvolupat durant aquests anys seguint l'orientació marcada per l'ensenyança de Jacques Lacan, el seminari del qual assegurà per si sol la formació permanent de diverses generacions d'analistes. L'ensenyança dispensada per l'Institut té un caràcter sistemàtic i gradual, d'acord amb els principis que orientaren la creació del Departament de Psicoanàlisi de la Universitat de París VIII. És un principi de l'Institut que la docència es fonamenta en un treball d'investigació. El Departament Internacional de Tesis dóna forma a aquest principi, i per donar consistència a aquest treball d'investigació ha creat els instruments que permeten sistematitzar, orientar, avaluar i estimular les produccions. Per aquest motiu l'Institut ha creat el Diploma d'Estudis Avançats del Camp Freudià, que certificarà la realització d'una Memòria d'Investigació Especialitzada, i el Diploma de l'ICF, que sancionarà la realització d'una Tesi de l'Institut.

Memòria d'Investigació i Tesi de l'Institut

La Memòria d'Investigació per al Diploma d'Estudis Avançats (DEA) i la Tesi de l'Institut sancionen un treball d'Investigació en psicoanàlisi. L'ensenyança de Lacan ha permès un retorn a Freud per posar a prova els conceptes analítics i possibilitar-ne l'articulació amb disciplines connexes. El DEA i la Tesi concerneixen així al treball d'investigació en l'àmplia extensió del Camp Freudià. Es tracta d'articular la doctrina freudiana, seguint l'orientació de Lacan, amb vista al fi d'un treball clínic, i en les seves connexions amb les disciplines que li són connexes (lingüística, lògica, topologia...), per fer-la més adequada al seu objecte. La diversitat dels temes haurà de permetre sempre un retorn als fonaments de l'experiència psicoanalítica.

L'aprovació de les Memòries d'Investigació i de les Tesis permetrà obtenir respectivament un Diploma d'Estudis Avançats (DEA) i la Tesi de l'Institut, que comptaran amb el reconeixement de l'Institut du Champ Freudien (París).

Departament Internacional de Tesis

Per dur a terme aquest programa, s'ha creat a l'Institut del Camp Freudià el Departament de Tesis que, a diferència de les Seccions Clíniques, que són d'àmbit local, serà d'àmbit internacional. El primer Sector del Departament serà el Sector Espanya. Tindrà la seu a Barcelona, al local de la Secció Clínica.

Instàncies científiques i administratives

Una comissió pedagògica avaluarà la redacció i el treball d'investigació del DEA. Un Consell Doctoral, designat pel Director de l'Institut, avaluarà la redacció i el treball de la Tesi de l'Institut. Es constituiran dos Secretariats per al DEA i la Tesi, dedicats a rebre les sol·licituds d'inscripció, a dur un informe puntual sobre cada dossier, i a gestionar les passes administratives que s'escaiguin.

Condicions d'admissió

Podran inscriure's per al DEA, amb l'aprovació de la Comissió pedagògica i l'acord del Director de l'Institut du Champ Freudien, les persones que disposin d'una Llicenciatura o Diploma d'Estudis Superiors (DES) d'alguna de les diferents Seccions Clíniques existents, i també les persones que puguin justificar altres diplomes (espanyols o estrangers) i/o una experiència professional, ambdós susceptibles de ser equivalents al nivell de llicenciatura. Per inscriure's a la Tesi de l'Institut caldrà haver obtingut el Diploma d'Estudis Avançats (DEA). Per tal que la inscripció sigui admesa, el candidat haurà de presentar un dossier amb la fotocòpia dels seus diplomes, un currículum, els textos i treballs realitzats en l'àmbit del Camp Freudià i un projecte d'investigació redactat en deu pàgines. Aquest projecte serà examinat per la Comissió pedagògica, que concertarà amb el candidat una entrevista individual, i es pronunciarà després sobre la inscripció. Si la resposta és positiva, el candidat haurà de complimentar la inscripció a la Secretaria de Via Laietana 64, 2on 2a, 08003 Barcelona, abans del 20 de juliol. El dossier d'inscripció es pot sol·licitar a partir del primer de juny a la mateixa adreça.

La inscripció no està restringida a candidats de nacionalitat espanyola residents a Espanya, sinó que està oberta a tots els candidats de llengua castellana o catalana.

Realització del DEA i de la Tesi

El tema de la Memòria per al DEA i el de la Tesi hauran d'acordar-se amb el director triat d'entre els membres de la Comissió pedagògica, en el cas del DEA, o del Consell Doctoral, per a la Tesi. La seva realització implica la participació activa a Seminaris d'Investigació o Seminaris Interns de l'Institut.

El termini per a la realització del DEA serà de dos anys, i de tres en el cas de la Tesi (ampliable a cinc previ acord del director de tesi). Abans del 15 de juny de l'any que correspongui s'haurà de lliurar el text definitiu, en cinc exemplars, a Secretaria.

La normativa de presentació haurà de seguir els formats habituals: 21 x 29,7 cm, dactilografiat a doble espai, amb un marge de cinc centímetres a l'esquerra; cada full no podrà sobrepassar els 1.500 signes, és a dir 25 línies de 60 signes com a màxim cadascuna; les notes figuraran al text amb numeració contínua i es posaran juntes al final del text; s'adjuntarà una bibliografia general; a la primera pàgina haurà de constar-hi el nom del director, l'any, el títol de la Memòria o Tesis, l'autor, etc.

L'Extensió de la Memòria d'Investigació per al DEA no podrà ser inferior a les 100 pàgines. Per a la Tesi de l'Institut es recomana l'extensió habitual en una tesi.

Les defenses de la Memòria d'Investigació per al DEA i de la Tesi de l'Institut tindran lloc a partir del 15 de setembre del mateix any de la seva presentació, davant dels Tribunals respectius. El Tribunal per al DEA el composaran almenys tres docents, i cinc com a màxim, membres de la Comissió pedagògica. El tribunal per a la Tesi de l'Institut el composaran almenys cinc docents de l'Institut del Camp Freudià que comptin amb un títol de Doctorat.